« Informasjonsavdelingen melder | Main | Oppdaterte statistikker på vei »

Oppgradering

Vi har sett oss nødt til å oppgradere til siste versjon på grunn av et skikkelig stygt hull i MT 3.32. Nå er vi på siste versjon, som er MT 3.33 og det skal vistnok være bra.

Happy Blogging

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 02.10.2006 18:51.

The previous post in this blog was Informasjonsavdelingen melder.

The next post in this blog is Oppdaterte statistikker på vei.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33