« Ny blogger | Main | Informasjonsavdelingen melder »

Septembertallene

Vi er straks klare med en analyse av September måned kjære medbloggere, og vi kan vel allerede nå melde om en tredobbling av besøkstallene fra August. Det er rart med det, men en fungerende blogserver, og noen relativt aktive bloggere, så stikker folk innom.

Vel blogget.

Skrive en kommentar

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)

About

This page contains a single entry from the blog posted on 01.10.2006 01:50.

The previous post in this blog was Ny blogger.

The next post in this blog is Informasjonsavdelingen melder.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Creative Commons License
This weblog is licensed under a Creative Commons License.
Powered by
Movable Type 3.33